Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van deze website, zoals deze beschikbaar is gesteld door Public Trading Online B.V. met als handelsnaam optietips. Waar u in deze voorwaarden leest: optietips, behoort deze toe aan: Public Trading Online B.V.  In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website nimmer hergebruiken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optietips is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Optietips.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Optietips te mogen claimen of te veronderstellen. Optietips streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Optietips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Optietips aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen in het nu, en in het verleden die gemaakt worden op grond van de beursinformatie en/of handelssignalen die zij heeft verstrekt. Klanten en bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico. Overleg altijd met uw eigen financieel adviseur of de handelssignalen bij uw risico profiel passen.

Herroepingsrecht

Optietips behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Disclaimer

De disclaimer is van toepassing op de door Optietips aangeboden diensten, waaronder ook begrepen de diensten van Optietips, aangeboden via de website https://www.optietips.nl/. Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing. Alhoewel wij de informatie, het nieuws, de grafieken en analyses die u op deze website vindt, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie verandert of niet meer juist blijkt te zijn. Indien u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, opties, turbo’s, CFD’s en futures, etc. bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de handelssignalen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Dit geldt voor onze handelssignalen in het verleden, in het heden en in de toekomst. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van Optietips met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten, etc.

Optietips is een signaaldienst en geeft uitsluitend handelssignalen door voor bezoekers / leden die zich daarvoor interesseren. Het genereren van aan- en verkoopsignalen leidt nooit tot absolute zekerheid en houdt altijd risico’s in. De gepubliceerde signalen zijn dan ook altijd vrijblijvend en indicatief, en absoluut niet bedoeld als advies. Hoewel uiterste zorg wordt besteed aan het samenstellen van de informatie op deze website, kan Optietips niet aansprakelijk gesteld, noch verantwoordelijk worden gehouden voor de juist- en/of volledigheid ervan.

Het is strikt verboden om de inhoud van e-mails, SMS, WhatsApp berichten die worden verstuurd en/of de informatie op deze website, te delen, te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking te stellen aan derden.

De verschillende strategieën zijn niet voor iedere belegger weggelegd. Wanneer u handelt met opties, futures, turbo’s of CFD’s of andere derivaten, dan kunt u uw gehele vermogen wat op uw rekening staat verliezen! U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen en trades.

Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Derivaten als opties, futures, turbo’s, CFD’s, etc etc zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor grote winsten, maar ook grote verliezen. Beleggen met derivaten vereist een constante opvolging van de belegging wegens de hoge volatiliteit ervan. Indien u niet op de hoogte bent van de risico’s, dan raden wij u aan een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens u met derivaat producten gaat handelen.

Resultaten

De resultaten die u ziet op onze site zijn altijd bruto resultaten. Dat wil zeggen dat de resultaten altijd worden weergegeven zonder rekening te houden met transactie- en abonnementskosten. Het kan voorkomen dat de resultaten van een systeem en/of handelsmodel voortkomen uit een systeem dat is onderworpen aan backtesting. Resultaten die wij publiceren uit het verleden, het heden en in de toekomst op onze internetpagina, facebook, twitter, meesturen in nieuwsbrieven, whatsapp berichten kunnen afkomstig zijn van onze eigen bankrekening, de bankrekening van klanten, backtesting en / of van onze eigen test trading accounts of live trading accounts. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van deze resultaten. Het kan voorkomen, met gelimiteerde transacties, dat uw opdracht niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Ook kan het met bestens-orders voorkomen, dat er tussen de transacties onderling prijsverschillen kunnen ontstaan. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het hierboven omschreven.

Er is momenteel een behoorlijke prijzenslag gaande onder verschillende brokers in Nederland. U kunt hier klikken voor een tarieven vergelijker. Deze rekent online uit, waar u het beste de signalen kunt laten uitvoeren en wat u dat per maand kost. Dit draagt bij aan het eventuele succes, de keuze van de broker, hoe adequaat de broker handelt en welke tarieven hij in rekening brengt. Hierin kunnen en mogen wij geen stelling nemen. Klik hier voor de brokerwijzer en bekijk welke broker het beste bij u past.

Geen handelssysteem of aanbevelingsdienst is vrij van risico en/of van verlies. Optietips impliceert noch garandeert dat u winsten kunt maken via de op de website gemelde signalen en systemen (van derden). Optietips noch een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten of filialen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en resultaat van het signaal (gegenereerd door derden). Optietips draagt geen verantwoordelijkheid over de data op de website. Deze data kan per broker en per instelling verschillen. Deze data is dus indicatief en hypothetisch.

Hypothetische prestaties kenmerken zich middels inherente beperkingen, zoals hieronder beschreven. De websites en informatiedragers van Optietips gemelde systemen en grafieken geven u geen indicatie van toekomstige resultaten. De informatie welke getoond wordt, geeft u uitsluitend een beeld van mogelijke eerdere gerealiseerde resultaten, afhankelijk van instellingen, backtesting en parameters.

Door marktomstandigheden kunnen de instellingen en parameters bij systemen na verloop van tijd veranderen. Deze kunnen het resultaat van het systeem positief of negatief beïnvloeden.

Optietips draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor resultaten anders kunnen verlopen dan in gemelde grafieken. Dit kan onder ander door de veranderde economische omstandigheden, marktvolumes, centrale bank interventies en/of economisch gerelateerde nieuwsfeiten. Optietips kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze grafieken en beschikbaar gestelde resultaten (van derden) uit het verleden.

Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer, kunt u geen gebruik maken van de diensten op deze website. U kunt de website verlaten of sluiten. Door gebruik te maken van deze website gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De publicaties zijn op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. Wanneer u gaat beleggen, adviseren wij u om bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met uw financiële adviseur.

Optietips is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U, als belegger, wordt geacht uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.